Sunday, July 24, 2011

MATJAŽ BOROVNIČAR ARTWORK

ContemporaryArt
MATJAŽ BOROVNIČAR
Rojen 1974 . Leta 1999 je diplomiral na Accademia di Belle Arti di Venezia/Akademiji lepih umetnosti. Med 2000 in 2002 nadaljeval študij restavratorstva za zidne poslikave na Università internazionale dell'arte di Venezia/Mednarodni univerzi umetnosti.

Matjaž Borovničar in 1999 graduated from the Venice Academy of Fine Arts between 2000 and 2002, continued his studies of restoration of wall paintings at the Venice International University of Art. In 2002, he acquired the pedagogical andragogical education at the Center for Education at the Faculty of Arts in Ljubljana. She teaches art education, engineering and technology in primary school Šmarje near Koper and the Center for Speech and Hearing Portorož and participate in various activities yet. It organizes and conducts creative workshops in association SENT - Slovenian Association for Mental Health in Koper. He has participated in several group exhibitions at home and in Italy and Croatia. He lives and works in Piran


“Ustvarjalnost Matjaža Borovničarja izhaja iz avtorjevega pogleda na stvari in življenje, na mikro in makro okolje. V njegovih umetniških, slikarskih projektih je vsebinska preokupacija zastavljena nenavadno bipolarno: kot zajetje splošnega, a hkrati v zavedanju posamičnega,”

"La creatività Matjaz Borovničarja deriva dalla prospettiva dell'autore sulle cose e la vita in ambiente micro e macro. Nella sua arte, progetti di pittura, preoccupazione sostanziale. Domanda insolito bipolare: la copertura del generale, ma anche nella consapevolezza di un individuo "Solo exhibitions: 

2009

- Kje so nimfe? Galerija Herman Pečarič Piran, Obalne galerije, Piran 
http://www.obalne-galerije.si/index.php/si/article/157/9
»Intimna slikarska interpretacija retoričnega vprašanja Kje so nimfe?
Tudi slike na pričujoči razstavi - s pomenljivim poimenovanjem Kje so nimfe? - so avtorjevi zrcalni odsevi njegovega individualnega dojemanja mikro in makro sveta, v katerem živi. Kljub vsebinski angažiranosti s sodobno problematiko pa posamezne podobe in razstava kot celota gledalca vodijo v drugačen svet, v atmosfero, ki je vsekakor prijetno pomirjujoča in diskretno skrivnostna, ponekod celo pravljično fantazijska. So daleč od vsakdanjega kaotično-stresnega življenja, in zazdi se celo, da zanje sploh ne obstajata množica sodobnih civilizacijskih in tehnoloških pridobitev ter odvisnost človeka od njih. Očitna pa je avtorjeva namera, da konkretno in asociativno izbira ter v izbranem mediju raziskuje in interpretira le tiste vsebine, ki so pogojene z najbolj prabitnim in večnim. To so narava ter človek in njegova vloga v njej: znotraj njih pa ga najbolj izzivajo vedno ponavljajoči se in nikoli dokončani cikli smrti in ponovnega rojstva, torej dimenzije neuničljivosti življenja (lunine mene, letni časi in drugo). Skozi mentalna in emocionalna stanja trenutnega fizičnega slikarskega rituala se zavestno in nezavedno vrača tudi v preteklost, zlasti v tista zgodovinska obdobja, ki so spoštovala naravo in človeka kot najvišji ideal, istočasno pa kritično dojema in doživlja sedanjost ter razmišlja o viziji globalne prihodnosti. Borovničar se nam odkriva kot izjemno pronicljiva in čuteča osebnost, ki mu je prav slikarstvo nepogrešljiv medij za opredmetenje lastne intime. Gledalcu daje možnost, da se za trenutek zaustavi, podoživi lepoto vsega elementarnega, kozmičnega in večnega, hkrati pa mu dopušča še možnosti angažiranja mentalnih dimenzij. 
Motivni svet na njegovih podobah je preprost: pejsaž, veduta in človeške figure v zelenilu vegetacije; prepoznavni so po pridihu pomladanske svežine, vabljivi s prevladujočo konotacijo spokojnosti, tišine, ponekod celo meditativnosti ter s posebnimi svetlobnimi in zračnimi atmosferami, na katere spominjajo imena podob (V pomladi, V zelenem dnevu, V meglici, V meni). Vsaka posamezna razstavljena slika je sicer zgodba zase, a vse se z medsebojnimi korelacijami - mozaično sestavljajo v konceptualno celoto kot poseben nagovor, to je v avtorjevo retorično vprašanje: Kje so nimfe? Slike so subjektivne, nadihnjene z določljivo lirično avtorsko poetiko, in hkrati univerzalne, z občečloveško tematiko so konkretno narativne v prepoznavanju upodobljenega ter hkrati diskretno skrivnostne v razumevanju konkretnih metaforičnih likov. Gledalčevo oko sledi figuram in prizorom iz vedno dražljive grško-rimske mitologije ali mu vsaj vzbujajo reminiscence na konkretne velike umetnine renesanse. Te Borovničarjeve figure, zlasti na podobi V pomladi, ki dominira tudi s svojim monumentalnim formatom, pa niso zgolj reprodukcije ali dokumentarne preslikave znanih mitoloških bitij in zgodb ali njihovih kasnejših interpretacij, ampak nasprotno, so nove, avtorsko občutene vizualizacije intimne zgodbe in izpovedi. V njih se kaže likovnikov spoštljivi odnos do družbeno-filozofskih norm in civilizacijskih pridobitev nekdanjih časov, katere pa so v moderni, visoko tehnološko razviti družbi žal pogosto pozabljene. Znani simbolni liki antičnih mitoloških figur, ki jih najdemo v neštetih interpretacijah v vseh umetnostnih slogih, so očitno namerno izbrani za protagonistične nosilce novih, posodobljenih sporočil. So kot antipod načinu življenja v sedanjem času hitrih, agresivnih tehnologij, človekove alieniranosti ter prevladovanja materialnih vrednot. Vsebinsko mladega slikarja vedno znova kreativno vzpodbuja prabit narave in človeka. Interpretira jo z mitološkimi metaforami: gozdna nimfa Kloris pooseblja zlitost človeka z naravnimi silami; boginja Flora predstavlja ponovno rojstvo življenja, torej pomladi z njeno bujno vegetacijo; Zefir personificira ugodne vetrove, ki odpihajo zimski mraz in najavljajo preporod narave; tri Gracije alegorično simbolizirajo človekove žlahtne lastnosti, kot so lepota, ljubezen, nedolžnost, čistost, veselje, sreča. Slike in razstava kot celota torej odsevajo iskreno samospraševanje in notranjo nujo slikarskega opredmetenja ter hkrati nagovor Matjaža Borovničarja vsem nam.«

Nives Marvin

- Dove sono le ninfe? Galleria Herman Pečarič Pirano Gallerie Costiere di Pirano
http://www.obalne-galerije.si/index.php/si/article/157/9
"L'interpretazione pittorica intima di domande retoriche Dove sono le ninfe?
Anche le immagini di questa mostra - con una descrizione significativa Dove sono le ninfe? - Sono riflessioni speculari percezione individuale dell'autore del mondo micro e macro in cui vive. Nonostante l'impegno sostanziale con i problemi contemporanei di singole immagini e la mostra nel suo complesso conduce lo spettatore in un altro mondo, in atmosfera, che è certamente un piacevole, fantasia a volte anche fiabesco lenitivo e discretamente misterioso. Sono lontani dallo stress di tutti i giorni della caotica vita, e sembra anche per loro non esistono neppure una moltitudine di sviluppi civiltà e tecnologici contemporanei, la dipendenza degli esseri umani su di loro. Manifesto è l'intenzione dell'autore di intraprendere un concreto e selezione associativo e le esplora medie selezionati e interpreta solo i contenuti che sono soggette al più prabitnim ed eterno. Questi sono la natura e l'uomo e il suo ruolo in esso: al suo interno la più impegnativa mai ripetuti e mai cicli di morte e rinascita completato, così le dimensioni della indistruttibilità della vita (fasi della luna, le stagioni, etc.). Attraverso stato mentale ed emotivo della corrente rituale pittura fisica consciamente e inconsciamente ritorna nel passato, soprattutto in quei periodi storici siano rispettate la natura e l'uomo come il più alto ideale, mentre comprensione critica e vivere il presente e pensare la visione del futuro globale. Borovničar rivela una personalità estremamente perspicace e senziente, che è anche un mezzo indispensabile di pittura oggettivazione propria intimità. Dà allo spettatore la possibilità di fermarsi per un attimo, rivive la bellezza di tutte le elementari, cosmica ed eterna, ma permette ancora la possibilità di impiegare dimensione mentale.
Il Consiglio motivi in sue immagini è semplice: paesaggio, orizzonte e figure umane nel verde; sono riconoscibili da un tocco di freschezza primaverile, invitando la connotazione prevalente di serenità, di silenzio, a volte anche meditativa, e con illuminazione e aria particolari atmosfere che ricordano i nomi delle immagini (in primavera, verde nel corso della giornata, la nebbia, il menu). Ogni singola immagine viene visualizzata in caso contrario la storia stessa, ma tutti con le correlazioni reciproche - un mosaico composto da concettualmente nel suo complesso un indirizzo specifico, questo è domanda retorica dell'autore: Dove sono le ninfe? Le immagini sono soggettive, nadihnjene con un copyright poesia lirica identificabili, e allo stesso tempo universale, con občečloveško temi sono narrativi specifici raffigurato nell'identificare e misterioso allo stesso tempo con discrezione nella comprensione dei personaggi metaforici specifici. L'occhio dello spettatore segue le figure e scene della mitologia greco-romana sempre irritante, o almeno reminiscenze molto concrete di grandi opere d'arte del Rinascimento. Queste cifre Borovničarjeve, in particolare l'immagine della primavera, che domina con il suo formato monumentale, ma non semplicemente riprodurre o la mappatura documentario note creature e storie mitologiche, o loro successive interpretazioni, ma, al contrario, il nuovo diritto d'autore percepito visualizzazione storie intime e confessioni. Stanno dimostrando artisti atteggiamento rispettoso nei confronti delle norme socio-filosofiche e acquisizione civiltà del passato, che sono in una società tecnologicamente molto sviluppata moderno, purtroppo spesso dimenticati. Personaggi noti simbolici delle antiche figure mitologiche, che si trovano nella miriade di interpretazioni di tutti gli stili artistici, erano ovviamente volutamente scelti per protagonistične promotori di nuovi messaggi, aggiornati. Sono come l'antitesi del modo di vivere nel tempo presente di rapidi, tecnologie aggressive, alieniranosti umano e la predominanza dei valori materiali. Contestuale giovane pittore stimola costantemente creativo prabit natura e l'uomo. Interpreta le metafore mitologiche: Dryad Kloris incarna la fusione dell'uomo e le forze della natura; Dea Flora rappresenta la rinascita della vita, per cui la primavera con la sua vegetazione rigogliosa; Zefir personificata venti favorevoli odpihajo inverno freddo e annunciano una rinascita della natura; Tre Grazie allegoricamente simboleggiano le qualità umane nobili come la bellezza, l'amore, l'innocenza, la purezza, gioia, felicità. Foto e mostra nel suo complesso, quindi, riflettono sincero interrogarsi e necessità interiore oggettivazione del quadro e allo stesso indirizzo di tempo da Matjaz Borovničarja tutti noi ".

Nives Marvin


2015

- GALERIJA INSULA 
»Nad zemljo, pod zemljo, v svetlobi, v temi«
IZOLA SLOVENIJA
- PIRANSKI BATISTERIJ LOOK AT THE SKY, CHEMTRAILLS CONSPIRACY THEORY, PIRAN , SLOVENIJA
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.1008116752555280.1073741848.100000708952031&type=3
Vsekakor je likovnost mladega
piranskega umetnika Matjaža Borovničarja
raziskovalna. V skladu z neustavljivim
pridobivanjem izkušenj je v polju odprtih
možnosti gotovo v fazi odkrivanja likovne
materije in iskanju izvirnosti lastnega
izraza, vendar v določeni maniri nakazuje
individaulistično utemeljeno usmeritev. Tako
je v opredeljeni tematski zasnovi tudi cikel,
ki ga postavlja pred publiko galerije Insula
vsekakor indikativno avtorsko zastavljen.
»Nad zemljo, pod zemljo, v svetlobi, v
temi« je naslov pod katerim se razvija
idejni koncept, ki mu je slikar že dlje časa
obsežneje naklonjen. Borovničar vseskozi
izvira iz lastnega pogleda na svet. V njegovih
umetniških, slikarskih projektih je vsebinska
preokupacija zastavljena nenavadno
bipolarno: kot zajetje splošnega a hkrati v
zavedanju posamičnega. Morda bi pri tem
lahko govorili o sledeh panteizma, morda
o podstati, ki temelji v filozofiji romantike,
Schellingovi »Naturphilosophie«, sublimnem,
dialektičnemu darvinizmu, prerafaelitskemu
simbolizmu, nedvomno pa je v umetnikovi
holistični obravnavi nastavljeno nekaj kar
je odnos. Odnos sobivanja človeka s samim
seboj in naravo.
Narava je Zemlja, je prostor, ki obstaja,
prostor, ki je realen objektiven, vendar ne
dokončen, saj je vmes vedno nekakšna igra.
Borovničar se poigrava s prehajanjem v
vzporedni svet, ki je zrcalo resničnega. Tu se
nabira njegova poetika.
V izvedbi predstavlja razstavljeni cikel
podob pričakovano nadaljevane slikarjevega
dela. Manjša akrilna platna, ki kot sestavljenka
ustvarjajo slike večjih formatov so pri
njem utečena praksa. Slikovno polaganje
figuralnih elementov v polje podobe je
slogovno prepoznavno. Borovničar razvija
zanimivo ploskovno aplikacijo figuralnega
lika. Zelo prefinjeno izgotovljena rastrska
oblika, ki ne poudarja črtnosti, se v podlagi
izpeljuje kot nastavljeno okolje, kjer se
v smislu zastavljenih likovnih sledov na
površini slikarskega platna nalaga pripoved.
Kontrastna izmenjava svetlobe in sence, ki
v abstraktno »področje« zariše figuro deluje
hipno, direktno skozi optično sugestijo.
Segment nastavitev likovnih objektov je tu
kompleksna zgradba. Figuralni zametek in
ritmika kromatičnih danosti, ki se nalagata
v subtilni izraznosti slikovne materije,
delujeta v določenem konceptualnem načelu
skozi strukturno analizo likovnega polja,
ki z obdelavo vizualnega ekrana odpira
vidnost, nekakšno razširjeno vizualnost,
s katero prodira za pročelje slike, v njeno
notranjost. Fabulativnost, ki je večinoma
izpeljana v obliki antropomorfne oziroma
cvetne, vegetativne forme se pričenja že v
ozadju, globoko pod površino, v zametku
kromatičnega, v drobni linijsko pikturalni
strukturi, v poteku kompozicije …
Preplet figuralnega pa večinoma zagovarja
dokumentarnost, simbolno zaledje, literarno
fabulativnost ali historični postulat.
Vsekakor pa so dela pred nami kompleksno
pripovedna. Borovničar ni »kolorističen«.
Je barvno izrazit, vendar uglajeno preliven,
kromatično izbirčen in umirjen. Lahko bi
rekli, da je vezni člen razstavljenih podob
atmosfera, trenutek dojemanja dogodka.
Vsekakor pa so obravnavane slike s svojimi
optičnimi vsebnostmi, svetlobnimi stanji
usmerjene v duhovno občutenje bivanjskega.
Posebnost optične iluzije v njih udejanjenja
doživetja, ki nimajo povsem objektivne,
realne osnove, vendar postavljajo adekvatno
vsebinsko usmeritev skozi intimni izrek,
ki prestopa zavedanje realnega. Čutnost in
čustvenost sta tu primarnega pomena. Telo
slike kot fizičen objekt je posebna materialna
danost, katere inventivna optično narativna
struktura, nezavedno omogoča tak prestop.
Ali drugače rečeno, nalaganje neke vizualne
sugestije, ki jo postavlja slikar je zelo odprt
sistem, saj v izbrani »kanoniki« optičnega
omogoča različna videnja.
Dejan Mehmedov

Človek z naravo in s samim seboj
sreda, 29. julij 2015, 06:00

Svet, ki se kaže na platnih piranskega slikarja Matjaža Borovničarja, je zaziban v mirnost, harmoničnost, blago in prijetno tišino. Zdi se, da je na njegovih slikah človek postavljen na drugo mesto; glavno besedo ima sicer tihotna, a vseobsegajoča Narava. Izbor slik, ki jih je naslovil Nad zemljo, pod zemljo, v svetlobi, v temi ..., do 10. avgusta predstavlja v izolski galeriji Insula.

IZOLA > Matjaž Borovničar (1974), diplomant beneške Akademije lepih umetnosti, je svoja dela na samostojni razstavi prvič predstavil pred šestimi leti; takrat je v piranski galeriji Hermana Pečariča na ogled postavil razstavo Kje so nimfe?

Na izolski razstavi lahko vidimo, da slikar nadgrajuje svoj motivni svet - v pejsaže in vedute, ki se kopajo v zelenilu bujne vegetacije, mehko vključuje človeško figuro. Ta je običajno nekoliko skrita, gledalec dobi občutek, da ima na Borvničarjevih platnih glavno besedo narava. Morda je njegov slikarski svet tako pomirjujoč, pravljičen, harmoničen in fantazijski prav zato, ker se odmakne od frenetičnosti in kaotičnosti vsakdana ter ga tako nevsiljivo komentira oziroma se do tega opredeli.

“Ustvarjalnost Matjaža Borvničarja izhaja iz avtorjevega pogleda na stvari in življenje, na mikro in makro okolje. V njegovih umetniških, slikarskih projektih je vsebinska preokupacija zastavljena nenavadno bipolarno: kot zajetje splošnega, a hkrati v zavedanju posamičnega,” meni kustos razstave Dejan Mehmedovič, ki v slikarjevih delih prepoznava sledi panteizma in filozofije romantike. Umetnika namreč zanima odnos sobivanja človeka s samim seboj in z naravo. Ta je v prvem planu, ima pa tudi vlogo posrednice v avtorjevem odnosu do sočloveka.

Matjaž Borovničar je leta 1999 diplomiral na beneški Akademiji lepih umetnosti in med letoma 2000 in 2002 nadaljeval študij restavratorstva za zidne poslikave na beneški Mednarodni univerzi umetnosti. Leta 2002 si je pridobil pedagoško andragoško izobrazbo na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poučuje likovno vzgojo, tehniko in tehnologijo na OŠ Šmarje pri Kopru in na Centru za korekcijo sluha in govora Portorož, sodeluje pa še pri različnih dejavnostih. Organizira in vodi kreativne delavnice pri društvu ŠENT - Slovenskem združenju za duševno zdravje v Kopru. Sodeloval je na več skupinskih razstavah doma in v Italiji in na Hrvaškem. Živi in dela v Piranu.
Posebnost Borovničarjevih slik je tudi to, da so sestavljene. “Zgradi” jih iz več delov - poliptihi so del njegove igre, pravi kustos: “Matjaž pač vidi več možnosti vizualne izpovedi z isto sliko.” To lahko sestavi enkrat tako, drugič drugače, pri tem pa se po Mehmedovičevih besedah navezuje na svojo video umetnost in tako poskuša svojo slikarsko figuro približati temu, kar se dogaja na področju fotografije in videa.

Borovničar sliko na platno “naloži” v več plasteh - številni nanosi pa ustvarijo občutek lahkotnosti, prosojnosti, že skoraj eteričnosti. Kolorit, s katerim pripoveduje zgodbe, je daleč od mediteranske razposajenosti in barvitosti. “Je barvno izrazit, vendar uglajeno preliven, kromatično izbirčen in umirjen,” zapiše kustos in doda, da je vezna nit del, predstavljenih na razstavi, vzdušje, “trenutek dojemanja dogodka”.

MAKSIMILJANA IPAVEC

In ogni caso, le arti visive giovane
Pirano artista Matjaz Borovničarja
ricerca. In conformità con la implacabile
acquisendo esperienza nel campo dell'open
la possibilità è certamente in fase di scoperta dell'arte
materia e cercando l'originalità della propria
termine, ma in un certo modo suggerisce
individaulistično motivata politiche. Così
è definita disegno tematico del ciclo,
che la colloca di fronte a una galleria pubblico Insula
certamente indicativo di diritto d'autore perseguito.
"Dal suolo, sottosuolo, alla luce, in
il buio "è il titolo con cui si sviluppa
un concetto di design che è pittore per lungo tempo
completo favore. Borovničar sempre
derivata dalla propria visione del mondo. Nel suo
arte, progetti di pittura, sostanziale
Chiesto preoccupazione insolito
bipolare: come una copertura generale contemporaneamente
Consapevole del singolo. Forse in questo
Possiamo parlare la traccia di panteismo, forse
la fondazione, che ha sede nella filosofia del romanticismo,
Schelling "Naturphilosophie" sublime,
dialettica darwinismo, prerafaelitskemu
simbolismo, senza dubbio l'artista
Udito Holistic set qualcosa
il rapporto. Il rapporto di convivenza dell'uomo con se stesso
vicenda e natura.
La natura della Terra, lo spazio esistente,
spazio, che è un obiettivo realistico, ma non
definitiva, perché è sempre tra qualche tipo di gioco.
Borovničar gioca con il passaggio alla
mondo parallelo è uno specchio del reale. Qui,
raccogliendo la sua poetica.
Nella realizzazione rappresenta ciclo di visualizzazione
immagini continue attese del pittore
lavoro. Meno tele acriliche e composite
Facile creazione di formati di immagini sono in
è pratica standard. Immagine posa
elementi figurali nel campo immagine
stilisticamente riconoscibile. Borovničar sviluppa
superficie interessante applicazione figurale
carattere. Molto sofisticato raster made
forma, che črtnosti sottolinea è la base
deriva come un ambiente set dove
in termini di tecnica per rintracciare
la superficie della tela impone una narrazione.
Scambio di contrasto di luci e ombre, che
nella "zona" astratto disegna funziona una figura
istantaneamente, direttamente attraverso la suggestione ottica.
Impostazione segmento oggetti d'arte qui
complesso edilizio. Inizi figurali e
Metrics caratteristiche cromatiche che sono imposte
l'immagine espressività sottili della materia,
operando in un principio concettuale
attraverso l'analisi strutturale dei settori artistici,
che l'elaborazione del pannello di visualizzazione apre
visibilità, una sorta di rappresentazioni ingrandite
che rende l'immagine nella sua facciata
interno. La narrazione è in gran parte
effettuata in forma di antropomorfa e
fiore, muffa vegetativa inizia già in
sfondo, profondità sotto la superficie, in quanto interessanti
cromatica, la piccola linea pittorica
la struttura, nel corso della composizione ...
Groviglio di figurale Advocates per lo più
documentario, entroterra simbolico, letterario
narrativa o postulato storico.
Tuttavia, il lavoro davanti a noi complessa
narrativa. Borovničar non "kolorističen."
È un colore prominente ma medicazioni lisce,
picconi cromatiche e pacifica. Si potrebbe
Hanno detto che il link visualizzato le immagini
atmosfera, un momento di percezione dell'evento.
Tuttavia, il quadro presente con il suo
i rendimenti ottici illuminano condizioni
Si sono concentrati sulla sensazione spirituale della esistenziale.
Illusioni ottiche speciali a loro attualizzare
esperienze che non sono del tutto obiettivo,
basi reali, ma messo adeguata
politiche sostanziali attraverso intimo teorema,
andando oltre la consapevolezza del reale. Sensualità e
le emozioni sono di primaria importanza qui. Il corpo
immagine di un oggetto fisico è un materiale speciale
realtà, che ottica narrativa creativa
struttura, inconsciamente consente tale trasferimento.
In altre parole, l'imposizione di una visuale
suggerimenti che mette un pittore è molto aperta
Sistema come "canoni" selezionati scanner
Esso consente diverse visioni.
Dejan Mehmedov

L'uomo con la natura e con se stessi
Mercoledì 29 luglio, 2015, 06:00

Il Consiglio, che si riflette sulle tele del pittore Pirano Matjaz Borovničarja è zaziban nella tranquillità, armonia, mite e piacevole tranquillità. Sembra che, a sua immagine di una persona posizionata in secondo luogo; piano principale dispone altrimenti tihotna, ma onnicomprensiva della natura. Una selezione di foto scattate da il titolo sopra la terra, sotto la terra, la luce nel buio ... 10 agosto rappresenta la galleria Insula di Isola.

IZOLA> Matjaž Borovničar (1974), laureato all'Accademia di Belle Arti di Venezia, le sue opere in mostra personale prima presentati sei anni fa; poi in galleria Pirano Herman Pečarič mostre mostra Dove sono le ninfe?

In mostra Izola possiamo vedere che l'artista costruisce la sua motivo del mondo - di paesaggi e paesaggi urbani, immerso nella lussureggiante vegetazione verde, comprende sciolto una figura umana. Questo è di solito un po 'nascosta, lo spettatore ha la sensazione che egli ha schermi Borvničarjevih dominare la natura. Forse il suo mondo artistico è così rilassante, magico, armonico e fantasia proprio perché è lontano dalle frenetičnosti e il caos della vita quotidiana e in modo non invasivo commentare o fino a quando non è stato identificato.

"La creatività Matjaz Borvničarja deriva dalla prospettiva dell'autore sulle cose e la vita in ambiente micro e macro. Nella sua arte, progetti di pittura, preoccupazione sostanziale Domande insolito bipolare: la copertura del generale, ma anche nella consapevolezza di un individuo ", dice il curatore della mostra Dejan Mehmedovic, che identifica le tracce delle opere del pittore e la filosofia di panteismo romanticismo. L'artista è interessato al rapporto di convivenza dell'uomo con se stesso e con la natura. Questo è il primo piano, ma ha anche il ruolo di mediatore nel rapporto dell'autore al proprio prossimo.

Matjaž Borovničar nel 1999 è laureato presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia, tra il 2000 e il 2002, ha proseguito gli studi di restauro dei dipinti murali presso la Venice International University of Art. Nel 2002, ha acquisito l'educazione andragogico pedagogica presso il Centro di Educazione presso la Facoltà di Belle Arti di Lubiana. Insegna educazione artistica, ingegneria e tecnologia nella scuola primaria Šmarje vicino Capodistria e il Center for Speech and Hearing Portorose e partecipare a varie attività ancora. Organizza e conduce laboratori creativi in collaborazione INVIATI - Associazione Slovena per la salute mentale a Capodistria. Ha partecipato a diverse mostre collettive in patria e in Italia e Croazia. Vive e lavora a Pirano.
Immagini specialità Borovničarjevih è che sono composte. "Costruire" da un numero di componenti - parte polittico del suo gioco, dice il curatore: "Matjaž ma vedere più possibilità di narrazione visiva con la stessa immagine." Può essere montato di nuovo dalla seconda in caso contrario, mentre dopo le parole Mehmedovičevih legati al tuo video Arti e anche provato la sua figura pittura più vicina a ciò che sta accadendo nel campo della fotografia e del video.

Immagine Borovničar su tela "ordinato" a più strati - un numero di strati, creando una sensazione di leggerezza, trasparenza, quasi etereo. Colorare, che racconta la storia è ben lungi dall'essere l'allegria del Mediterraneo e colourfulness. "E 'caratterizzato da un colore ma pendenza regolare, e picconi cromatiche e pacifica", scrive il curatore e ha aggiunto che il filo conduttore dei lavori presentati alla mostra, l'atmosfera, "il momento della percezione della manifestazione."

Maximilian Ipavec

2015

-LOOK AT THE SKY- © & ℗ produced on Matjaz Borovnicart LOOK AT THE SKY,SUBLIMINAL STATES
Video instalacija Krstilnica sv. Janeza Krstnika (ob cerkvi sv. Jurija) in Pirann., SLOVENIJA, EU

Borovničarjevega
slikarstva v galeriji Insula smo rekli, da je njegova artistična aktivnost raziskovalna.
Pričujoči projekt, ki ga izvaja v piranski Krstilnici ob cerkvi sv. Jurija, slednje vsekakor
potrjuje. Matjaž Borovničar svojo primarno slikarsko likovnost v zadnjem času nadgrajuje
z »objektnim ambientalizmom« oziroma video izdelki. Predstavljeno delo, ki se izraža v
dvojni komponenti, kot dvajset minut trajajoči video in pa celostno, kot video predstavitev
v kupoli posebnega prostora, ekskluzivnem ambientu Baptisterija, je izvedbeno čisto,
minimalistično preprosto in v vseh parametrih, z izpostavljeno ekspresivnostjo, usmerjeno
v široke vsebine eksistencialnosti. »Pogled v nebo« (»Look at the sky«) je naslov, ki kot
vodilo napeljuje gledalca v razmislek o lastni bivanjskosti, namenu, vzročnosti …
Neodgovorljive ontološke problematike so
vsekakor stvar pogleda, ideje, vere in v okviru tega je ravno umetniški akt zelo pomemben.
Borovničarjevo klasično slikarsko delovanje razvija idejni koncept, ki izvira iz lastnega
pogleda na svet in v vse bolj utrjeni in določeni slogovni obliki razgrinja odnos sobivanja
človeka z naravo. V nekakšni sodobni filozofiji panteizma obravnava naravo, Zemljo kot
prostor, ki obstaja, prostor, ki je realen objektiven, vendar ne dokončen, saj je vmes vedno
nekakšna igra. Borovničar se v svojih podobah poigrava s prehajanjem v vzporedni svet, ki
je zrcalo resničnega. Tu se nabira njegova poetika.
Pričujoča ambientalna video predstava
dopolnjuje omenjeno vsebino. Nosilna izrazna elementa sta tokrat »luč« in zvok. V
kontrastnih izmenjavah svetlobe in sence, se v obliki upodobljene figure, »obrazne maske«,
ob podpori bogato izrazne glasbeno-zvočne kulise nabira udarno ekspresivna sugestivnost.
Na podlagi ritmično zastavljene dinamike centralno uravnoteženega izpovednega ekrana
se avtorjevo konceptualno načelo - zajetje splošnega v zavedanju posamičnega - precej
jasno pomensko izpostavlja. Izpoved, ki nastaja v kompleksu ambientalnega vizualnega
in akustičnega se opira na animacijski potek, ki v ciklično gibanje povezan niz obraznih
avtoportretnih upodobitev, nakazuje določen tok, pot, usmeritev. »Pogled v nebo« nas pelje
skozi niz čustvenih stanj. V »abstraktnem polju« bivanjske ekstaze nas gibljiva sestavljenka
avtorjevega obraznega izliva emotivnosti stabilizira v objektivnem, osvesti v realnem, a
hkrati vzporedno zapelje preko roba v brezčasje.
Atmosfera trenutka se preko telesa, ki
oddaja izrek, skozi smeh, veselje, vzhičenost, jok, jezo, žalost … v ponavljajočem ritmu s
simbolno konotacijo neskončnosti prečisti v zavedanje poti. Gotika ponuja »Mrtvaški ples«,
Borovničar »Pogled v nebo«. Na poti in v cilju verjetno precej sorodna, morda le z nekoliko
humanistične razlike, oba odkrivata in izrekata neizrekljivo. Vsekakor pa je Borovničarjev
pogled odprt in nebo še bolj razprto v nebo …
Dejan Mehmedovičhttps://www.facebook.com/mat.matto.98/posts/1039668902733398

Group exhibitions:

1995

-Spazzi aperti, Troncetto - Venezia, Italija 

1997

- Corpi e solitudini, Macello di Dolo, Dolo (Venezia), Italija

- 4. Premionazionale Maurizio Marchese, Galleria La Cuba d Oro, Rim, Italija

- Grafični trienale, Osaka, Japonska 

1998

- Piccoli Transfert, Fiera di Antiquariato di Ferrara, Ferrara, Italija

- Lessico di immagini: il volo del tappeto, Centro Studi e Documentazione della Cultura Armena, Loggia della Temanza, Venezia, Italija

1999

- Happy ending, L Assopcazione culturale per le Arti Nuova Icona, Venezia, Italija 

2000

- XXLV Ex-tempore Piran, razstava je potekala v Mestni galeriji Piran, Obalne galerije Piran,
2006

- X Ex- tempore, Grožnjan, Hrvaška 2007 - XI Ex- tempore, Grožnjan, Hrvaška

- XLII Ex - tempore Piran, razstava je potekala v Montfortu Portorož, Obalne galerije Piran
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514325611934399&set=a.514323885267905.117823.100000708952031&type=3&theater

- Dobro je delati dobro, humanitarna prodajna razstava, Piran,
Mestna galerija;avkcija: Gledališče Tartini Piran/Občina Piran in RTV Slovenije

2008

- Artfatto2008, BLIZ ESTETICO, Civici Musei di Storia ed Arte, Trieste, Italija
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514323908601236&set=a.514323885267905.117823.100000708952031&type=3&theater

- IX. mednarodnega ex-tempora keramike, razstava je potekala v Studio Gaspar, Piran. 

- XLIII Ex- tempore Piran,razstava je potekala v Montfortu Portorož, Obalne galerije Piran

- XII Ex-tempore, Grožnjan, Hrvaška

- Arhipelag, Mala galerija Coronini, Šempeter pri Novi Gorici - Piccolo formato, Atelier Bernot, Gorizia/Gorica, Italija 
2009 

- Umetniki za Darfur, Pokrajinski muzej Koper, Koper - Kultura za kosmatince, DražbArt, Avditori Portorož, Portorož

- Artfatto 2009, LUMINESSENZE, Civici Musei di Storia e Arte, Trieste, Italija……….
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514323995267894&set=a.514323885267905.117823.100000708952031&type=3&theater

2010 

-Artefatto2010, Candy World, , Civici Musei di Storia e Arte, Trieste, Italija……….
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.514321208601506.117819.100000708952031&type=3

2012

-Likovna delavnica25B, KLUB Esko v Piranu, razstava je potekala v Apolonjevi palači.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=998314306868858&set=a.514327941934166.117824.100000708952031&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=998314326868856&set=a.514327941934166.117824.100000708952031&type=3&theater

2013. 

-XLVIII Ex- tempore Piran,razstava je potekala v Obalnh galerijah Piran

2014

- XLIX. Ex- tempore Piran,razstava je potekala v Obalnnih galerijah Piran, XVI KERAMIČNI EX-TEMPORE PIRAN
Častno priznanje žirije . 
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.1000762106624078.1073741847.100000708952031&type=3

- XV. mednarodni slikarski Ex-tempore Sečovlje
Odkupna nagrada sponzorja.
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.997758536924435.1073741844.100000708952031&type=3

-XX. mednarodni slikarski Ex-tempore Grožnjan
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=873595262674097&set=a.873593852674238.1073741832.100000708952031&type=3&theater

- Linija krize ili kriza crte,Gradska galerija Fonticus Grožnjan,Hrvaška
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.902608893106067.1073741837.100000708952031&type=3
Matjaž Borovničar koji linijskim, ali i drugim sustavima tvori dva zatvorena sustava koja predstavlja kao diptih.
Poput doživljaja kaleidoskopa prisiljeni smo pogledom istraživati ponuđeni rad. Dojam mističnosti, prikrivenosti značenja, autor postiže izvjesnim zamućenjem koje dobiva slojevanjem. Pred nama je skup grafičkih, printanih segmenata kojima autor izuzima kolor, a koji kao da titraju svojim linijskim tokovima i međusobnim preklapanjima. Ovi zatvoreni mikrosvjetovi obiluju kontrastima i šarama, a ponegdje prepoznajemo oznake koje pripisujemo organizacijama masona, iluminata i sličnih, za koje se tvrdi da dirigiraju stanjem Svijeta. Čini nam se kao da je autor želio postići kod promatrača stanje konfuzije i nesigurnosti koje nam kapitalizam stalno nameće jer, zbunjena osoba bombardirana informacijama koje joj ne trebaju, teže postiže koncentraciju, duhovni mir, staloženost kako bi promislila o stanju okoline.
Kustos Eugen Borkovsky
Matjaz Borovničar quella linea, come pure altri sistemi formando due sistema chiuso, che rappresenta un dittico.
Come un caleidoscopio di esperienze siamo costretti a esplorare il mare ha offerto lavoro. Impressione mistica, significati segrete, l'autore raggiunge una certa sfocatura che viene stratificazione. Prima di noi è un insieme di elementi grafici, i segmenti di stampa che esentando colore, e che sembravano vibrare nella loro linea dei flussi e sovrapposizioni reciproche. Questi microcosmi chiusi sono contrasti ricchi e modelli, e, talvolta, riconosciamo il marchio attribuito a organizzazioni di massoni, Illuminati e simili, che si dice per orchestrare lo stato del mondo. Sembra come se volesse raggiungere, nello stato di osservatore di confusione e di incertezza a noi imposto costantemente perché, persone confuse sono bombardati da informazioni che non aveva bisogno, la concentrazione più pesante è, pace spirituale, equanimità al pensiero sullo stato dell'ambiente.
Il curatore Eugen Borkovsky
Matjaz Borovničar that line, as well as other systems forming two closed system, which represents a diptych.
Like a kaleidoscope of experiences we are forced to explore the sea offered work. Impression mystique, covert meanings, the author achieves a certain blur that gets layering. Before us is a set of graphics, print segments that by exempting color, and that seemed to vibrate in their line flows and mutual overlaps. These closed microcosms are rich contrasts and patterns, and sometimes we recognize the mark attributed to organizations of Freemasons, Illuminati and the like, which are said to orchestrate the state of the world. It seems as if he wanted to achieve in the observer state of confusion and uncertainty to us to constantly imposed because, confused people are bombarded with information that she did not need, heavier concentration is, spiritual peace, equanimity to thought about the state of the environment.
The curator Eugen Borkovsky 
Matjaz Borovničar, dass Linie, wie auch andere Systeme bilden zwei geschlossenen System, das ein Diptychon darstellt.
Wie ein Kaleidoskop aus Erfahrungen sind wir gezwungen, das Meer bot Arbeit zu erkunden. Impression mystique, verdeckte Bedeutung erreicht der Autor eine gewisse Unschärfe, die Schichtung wird. Vor uns ist eine Reihe von Grafiken, um die Drucksegmente , die durch die Befreiung Farbe, und das schien zu vibrieren in ihrer Linie fließt und gegenseitige Überlappungen. Diese geschlossenen Mikrokosmen sind reich Kontraste und Muster, und manchmal erkennen wir die Marke, um Organisationen der Freimaurer, Illuminaten und dergleichen, von denen gesagt wird, um den Zustand der Welt zu orchestrieren zurückzuführen. Es scheint, als ob er in dem Beobachter Zustand der Verwirrung und Unsicherheit, uns zu erreichen, ständig verhängt, weil, sind verwirrt Menschen mit Informationen, die sie nicht brauchen, schwerere Konzentration, geistige Ruhe, Gleichmut, um Gedanken über den Zustand der Umwelt bombardiert wollte.
Der Kurator Eugen Borkovsky
2015

-Linija krize ili kriza crte
kolektivni, selektirani, tematski, likovni projekt
Galerija COLLEGIUM ARTISTICUM
Skenderija, Terazije BB, Sarajevo, Bosna i Hercegovina ,Gradska galerija Fonticus Grožnjan,Hrvaška
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.939885236045099.1073741838.100000708952031&type=3
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.897641323602824.1073741836.100000708952031&type=3
Matjaž Borovničar koji linijskim, ali i drugim sustavima tvori dva zatvorena sustava koja predstavlja kao diptih.
Poput doživljaja kaleidoskopa prisiljeni smo pogledom istraživati ponuđeni rad. Dojam mističnosti, prikrivenosti značenja, autor postiže izvjesnim zamućenjem koje dobiva slojevanjem. Pred nama je skup grafičkih, printanih segmenata kojima autor izuzima kolor, a koji kao da titraju svojim linijskim tokovima i međusobnim preklapanjima. Ovi zatvoreni mikrosvjetovi obiluju kontrastima i šarama, a ponegdje prepoznajemo oznake koje pripisujemo organizacijama masona, iluminata i sličnih, za koje se tvrdi da dirigiraju stanjem Svijeta. Čini nam se kao da je autor želio postići kod promatrača stanje konfuzije i nesigurnosti koje nam kapitalizam stalno nameće jer, zbunjena osoba bombardirana informacijama koje joj ne trebaju, teže postiže koncentraciju, duhovni mir, staloženost kako bi promislila o stanju okoline.
Kustos Eugen Borkovsky
Matjaz Borovničar quella linea, come pure altri sistemi formando due sistema chiuso, che rappresenta un dittico.
Come un caleidoscopio di esperienze siamo costretti a esplorare il mare ha offerto lavoro. Impressione mistica, significati segrete, l'autore raggiunge una certa sfocatura che viene stratificazione. Prima di noi è un insieme di elementi grafici, i segmenti di stampa che esentando colore, e che sembravano vibrare nella loro linea dei flussi e sovrapposizioni reciproche. Questi microcosmi chiusi sono contrasti ricchi e modelli, e, talvolta, riconosciamo il marchio attribuito a organizzazioni di massoni, Illuminati e simili, che si dice per orchestrare lo stato del mondo. Sembra come se volesse raggiungere, nello stato di osservatore di confusione e di incertezza a noi imposto costantemente perché, persone confuse sono bombardati da informazioni che non aveva bisogno, la concentrazione più pesante è, pace spirituale, equanimità al pensiero sullo stato dell'ambiente.
Il curatore Eugen Borkovsky 
Matjaz Borovničar that line, as well as other systems forming two closed system, which represents a diptych.
Like a kaleidoscope of experiences we are forced to explore the sea offered work. Impression mystique, covert meanings, the author achieves a certain blur that gets layering. Before us is a set of graphics, print segments that by exempting color, and that seemed to vibrate in their line flows and mutual overlaps. These closed microcosms are rich contrasts and patterns, and sometimes we recognize the mark attributed to organizations of Freemasons, Illuminati and the like, which are said to orchestrate the state of the world. It seems as if he wanted to achieve in the observer state of confusion and uncertainty to us to constantly imposed because, confused people are bombarded with information that she did not need, heavier concentration is, spiritual peace, equanimity to thought about the state of the environment.
The curator Eugen Borkovsky 
Matjaz Borovničar, dass Linie, wie auch andere Systeme bilden zwei geschlossenen System, das ein Diptychon darstellt.
Wie ein Kaleidoskop aus Erfahrungen sind wir gezwungen, das Meer bot Arbeit zu erkunden. Impression mystique, verdeckte Bedeutung erreicht der Autor eine gewisse Unschärfe, die Schichtung wird. Vor uns ist eine Reihe von Grafiken, um die Drucksegmente , die durch die Befreiung Farbe, und das schien zu vibrieren in ihrer Linie fließt und gegenseitige Überlappungen. Diese geschlossenen Mikrokosmen sind reich Kontraste und Muster, und manchmal erkennen wir die Marke, um Organisationen der Freimaurer, Illuminaten und dergleichen, von denen gesagt wird, um den Zustand der Welt zu orchestrieren zurückzuführen. Es scheint, als ob er in dem Beobachter Zustand der Verwirrung und Unsicherheit, uns zu erreichen, ständig verhängt, weil, sind verwirrt Menschen mit Informationen, die sie nicht brauchen, schwerere Konzentration, geistige Ruhe, Gleichmut, um Gedanken über den Zustand der Umwelt bombardiert wollte.
Der Kurator Eugen Borkovsky

- DLU VRTNICA
Rožni vrt/il giardino delle rose
Portorož, PORTOROŽ , SLOVENIJA , EU.
https://www.facebook.com/419232954929049/photos/pb.419232954929049.-2207520000.1440520136./419238098261868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/419232954929049/photos/pb.419232954929049.-2207520000.1440520136./419237998261878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/419232954929049/photos/pb.419232954929049.-2207520000.1440520136./419238028261875/?type=3&theater

- ZDSLU, »Majski salon«Majski salon 2015 – Zrak, Lokarjeva galerija AJDOVŠČINA , SLOVENIJA , EU.Matjaz Borovnicart LOOK AT THE SKY, CHEMTRAILLS CONSPIRACY THEORY, AIR, SUBLIMINAL STATES
https://www.facebook.com/mat.matto.98/videos/vb.100000708952031/929022270464729/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mat.matto.98/videos/vb.100000708952031/990436560989966/?type=3&theater

-XVI. mednarodni slikarski EX-TEMPORE SEČOVLJE
NAGRAJEN SEM BIL Z ODKUPNO NAGRADO OBČINE PIRAN
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.997940226906266.1073741845.100000708952031&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=996892823677673&set=a.514327941934166.117824.100000708952031&type=3&theater

- Mestne knjižnice PIRAN, SLOVENIJA , EU.
DLU VRTNICA
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.1032291080137847.1073741850.100000708952031&type=3

- XVI KERAMIČNI EX-TEMPORE PIRAE , SLOVENIJA , EU.V soboto, NAGRADILI SO ME Z ČASTNIM PRIZNANJEM
razstava v Galeriji Herman Pečarič
https://www.facebook.com/mat.matto.98/media_set?set=a.996891980344424.1073741843.100000708952031&type=3

- 50.Ex - tempore Piran, razstava je potekala v Montfortu Portorož in Obalne galerije Piran

SLOVENIJA , EU.


-2015 mednarodni slikarski Ex-tempore Grožnjan,Hrvaška

- Foto eX tempore 2015, Citanova,Hrvaška

http://matjazborovnicar.blogspot.com/search?view=flipcard

https://plus.google.com/105378483542893541211/posts

https://twitter.com/MatjaBorovniar

https://www.facebook.com/pages/Matjaž-Borovničart/295980363785213?pnref=story

https://www.facebook.com/groups/784117344982978/

http://matmatto1.tumblr.com/

https://myspace.com/matjazborovnicart/photos 

https://www.facebook.com/pages/D-L-U-Vrtnica-Portorož/419232954929049?ref=hl

CITAZIONI PREFERITE

Terra , acqua, aria , fuoco, elementi primari io vi invoco, entrate in me ed manifestativi intornoad me, io vi comandero e le vostre energie utilizzero, come io vorro, come io credero
.© Matjaz Borovnicart

http://mailartaward.weebly.com/

No comments: